Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.gigaprint.pl

1.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gigaprint.pl prowadzony jest przez firmę Gigaprint Piotr Gołaszewski, ul. Piłsudskiego 1A, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9251972892

1.2.     Niniejszy regulamin określa:

1.2.1.      zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez drukarnię  Gigaprint,
1.2.2.     zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.2.3.     Warunki i zasady składania zamówienia drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy sprzedaży z drukarnia Gigaprint

1.3.       W zakresie określającym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4.     Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1.4.1        Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach serwisu Gigaprint,

1.4.2        Gigaprint – Gigaprint Piotr Gołaszewski pod adresem ul. Piłsudskiego 1A, Nowa Sól kod pocztowy 67-100,

1.4.3        Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

1.4.4         Dni robocze – za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

1.4.5        Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym,

1.4.6        Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony www.gigaprint.pl

1.4.7        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży,

1.4.8        Produkt – usługa druku projektu powierzonego przez Klienta na wybranym podłożu, wykończona zgodnie ze specyfikacją określoną na zamówieniu w ramach serwisu www.gigaprint.pl,

1.4.9       Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.,

1.4.10       Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty,

1.4.11       System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

1.4.12       Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

1.4.13       Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.4.14      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

1.4.15       Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

1.5.       Każdy Klient składający zamówienie w ramach serwisu Gigaprint jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zasad w nim zawartych.

1.6.       Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów zawieranych między Klientem a Gigaprint Piotr Gołaszewski

1.7.       Gigaprint nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług. Gigaprint nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

1.8.       W trakcie korzystania z Usług na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

2.             USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1.          W serwisie Gigaprint dostępne są następujące usługi:

– Kalkulator cen produktów,
– Koszyk,
– Konto klienta (panel Klienta),

2.2.       Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.gigaprint.pl. W celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych wskazanych w formularzy rejestracyjnym jako obowiązkowe,

2.3.       Usługa Kalkulator cen produktów wykorzystywana jest w celu sporządzenia kalkulacji oraz złożenia przez Klienta Zamówienia. Korzystanie z usługi Kalkulator cen produktów możliwe jest dla Klientów nie posiadających Konta klienta w serwisie Gigaprint,

2.4.       Usługa koszyk jest etapem w procesie składania Zamówienia przez Klienta. Pełne wykorzystanie tej usługi jest możliwe dla Klientów posiadających Konta klienta w serwisie Gigaprint,

2.5.       Usługi elektroniczne są świadczone przez Gigaprint nieodpłatnie,

2.6.       Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta w szczególności poprzez przesłanie stosownego żądania do Gigaprint na adres mailowy dok@gigaprint.pl

2.7.       Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub też wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.             WYMAGANIA TECHNICZNE:

3.1.       komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

3.2.      dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.      Telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z kartą sim, zdolne do obsługi skrzynki sms,

3.4.      zalecane przeglądarki internetowe (+ oznacza, że nowsze wersje przeglądarek również wspierane są przez serwis):

3.4.1.      Internet Explorer 9+;

3.4.2.      Chrome 33+;

3.4.3.      Mozilla Firefox 27+;

3.4.4.      Opera 12.1+;

3.4.5.      Safari 3+.

3.4.6.      zalecana rozdzielczość ekranu:

– 1366 – miniHD,

– 1024 – tablet orientacja pozioma,

– 768 – tablet orientacja pionowa,

– 480 – smartphone w orientacji poziomej,

– 320 – smartphone.

3.5.       Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisania plików Cookies.

3.6.       Klient korzystający z usług elektronicznych świadczonych przez Gigaprint zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.7.       Rozpoczęcia korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem z Gigaprint umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.8.       Klient zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Gigaprint zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Gigaprint oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.9.       Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię Gigaprint Klient powinien składać poprzez formularz reklamacyjny dostępny w Panelu Klienta. Uzupełniony formularz należy wysłać na adres e-mail dok@gigaprint.pl. Zaleca się do podania w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji żądania Klienta; oraz danych kontaktowych składającego reklamacje.

3.10.       Gigaprint zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy.

4.             WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY Z GIGAPRINT

4.1.       Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się do założonego przez Klienta Konta.

4.2.       Wszelkie ceny podane w serwisie Gigaprint są cenami netto powiększonymi o należny podatek vat,

4.3.       Szablony, makiety i przykłady poprawnego przygotowania pliku zamieszczone na stronie serwisu Gigaprint nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert.

4.4.       Klient pobiera dostępny na stronie Gigaprint szablon do tworzenia produktu.

4.5.       Projekt produktu opracowywany jest przez Klienta indywidualnie na podstawie pobranego ze strony szablonu.

4.6.       Opracowany projekt Klient przesyła na etapie Koszyka po uzupełnieniu Kalkulatora cen produktu zgodnie z instrukcjami.

4.7.       Po zatwierdzeniu plików przez Gigaprint Klient w Panelu Klienta wskazuje sposób dostawy i opcję zapłaty, a także na jaki adres powinien być przesłany produkt, jeśli różnią się one od danych podanych w trakcie rejestracji Konta.

4.8.      Gigaprint nie ponosi konsekwencji podania przez Klienta błędnych danych adresowych.

4.9.      Zamówienia Produktu w serwisie Gigaprint pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.10.   Podczas składania Zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jednocześnie Klient potwierdza, że akceptuje Regulamin w obowiązującej formie.

4.11.   Produkty dostarczane przez Gigaprint są wyprodukowane ściśle według projektu przesłanego przez Klienta.

4.12.   Gigaprint dokonuje weryfikacji poprawności projektu pod względem technicznym. Pliki przesłane po godzinie 12.00 dnia roboczego będą sprawdzone do godziny 12.00 kolejnego dnia roboczego. Po dokonaniu weryfikacji plików Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji otrzymując dokładną cenę netto powiększoną o koszt przesyłki lub też prośbę o poprawę plików przekazanych do realizacji Zamówienia. Gigaprint zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

4.13.   Termin realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

4.14.   Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania Klientowi informacji o potwierdzeniu możliwości realizacji Zamówienia.

4.15.   Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od specyfiki zamówienia i jest określany na etapie Kalkulatora cen produktów. Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do przesłania niezwłocznie po ukończeniu realizacji.

5.             SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1.       Płatność za Produkty zamówione w serwisie Gigaprint odbywa się przelewem za pośrednictwem systemu PayU. Klient może również dokonać płatności za zamówione produkty korzystając z płatności za pobraniem podczas dostarczenia towaru przez kuriera. Instytucje publiczne mogą realizować płatności przelewem tradycyjnym

Dane do przelewu:

Bank Credit Agricole: 84 1940 1076 3152 6010 0000 0000

5.2.       Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny Zamówienia w terminie 7 dni od momentu przesłania potwierdzenia możliwości realizacji Zamówienia. Brak płatności w tym terminie uzasadnia odstąpienie Gigaprint od wykonania umowy bez kierowania do Klienta dodatkowych wezwań.

5.3.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.             DOSTAWA TOWARU

6.1.       Dostawa zamówionego Produktu możliwa jest poprzez:

– Odbiór osobisty w podanym w serwisie oddziale Gigaprint

– Wysyłkę kurierem

6.2.       Koszty dostawy ponosi Klient wg cennika podanego w serwisie strony.

6.3.       Dostarczany przez Gigaprint produkt musi być wolny od wad.

6.4.       Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Zamówienia. W przypadku widocznych oznak uszkodzenia paczki obowiązkiem kupującego jest sporządzenie protokołu szkody. W przypadku braku protokołu szkody Gigaprint nie ponosi odpowiedzialności za negatywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5.       Czas realizacji zamówienia określany w Kalkulatorze cen produktów nie uwzględnia czasu dostawy Produktu do Klienta.

6.6.       Ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania rzeczy przez Gigaprint przewoźnikowi. Gigaprint nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu od chwili oddania jej do przewoźnika, a także za opóźnienia w przewozie przesyłki.

6.7.       Wraz z zamówionym towarem Klientowi zostanie dostarczona faktura lub paragon.

7.             ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Przedmiotem umowy zawieranej między Klientem, a Gigaprint jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji dostarczonej przez Klienta, z tego względu zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

8.             SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA PRODUKTU

8.1.     Definicje użyte w regulaminie dotyczące produktu:

8.1.1.       TIL (Total Ink Limit) – nafarbienie to suma intensywności każdej z użytych farb CMYK,

8.1.2.       Apla – Zadrukowana, jednolita płaszczyzna o całkowitym kryciu,

8.1.3.       Profil ICC  zbiór danych (pliki o rozszerzeniu .icc), które charakteryzują kolor wejścia albo wyjścia urządzenia, zgodnie z normami ogłoszone przez International Color Consortium (ICC),

8.1.4.       CMYK – To zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich (Cyan, Magenta, Yellow, Black) stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym. CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

8.1.5.       Barwa  Wrażenie wzrokowe wywołane falami świetlnymi. Wrażenie danej barwy można wywołać falą świetlną o odpowiedniej długości, jak i zmieszaniem, czyli równoczesnym działaniem, w odpowiedniej proporcji trzech barw podstawowych,

8.1.6.       Rozkładówka – dwie środkowe strony publikacji poligraficznej w oprawie zeszytowej,

8.1.7.       Pasowanie – jest to ułożenie względem siebie podstawowych kolorów lub awersu do rewersu w przypadku druku dwustronnego,

8.1.8.       Paginacja – Numerowanie strony lub jej dodatkowy opis,

8.1.9.       Makieta – poglądowy produkt gotowy, określający kolejność stron lub miejsca bigowania i łamania,

8.1.10.      Format netto  format po obcięciu, jest to format gotowego produktu,

8.1.11.       Lakier UV – to nałożenie na zadrukowaną powierzchnię warstwy lakieru i utrwalaniu go za pomocą promieniowania UV.

8.1.12.      Bigowanie – polega na wyciśnięciu rowka w papierze.

8.1.13.      Łamanie – składanie papieru w określonym miejscu.

8.1.14.      Foliowanie – to proces nakładania cienkiej folii pokrytej klejem na podłoże, który zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury.

8.1.15.      Perforacja – to otwory w kształcie kresek służące do łatwego oderwania fragmentu arkusza wzdłuż określonej linii.

8.1.16.      Oprawa szyta zeszytowa  jest połączenie arkuszy za pomocą zszywek przez grzbiet.

8.1.17.      Oprawa klejona  oprawa, w której kartki są z sobą połączone klejem.

8.1.18.      Rozdzielczość – oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku. Jej miarą jest jednostka dpi.

8.2.     Format. Jest to wymiar netto produktu. Dopuszczalny zakres tolerancji to ± 1mm.

8.3.     Pasowanie wydruku i warstwy lakieru UV. Akceptowalne są przesunięcia lakieru UV wybiórczego względem wydruku są ≤ 1 mm.

8.4.      Za nieprawidłową warstwę lakierową UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się.

8.5.      Bigowanie – dopuszczalne odchylenie linii bigu od jego nominalnej linii wynosi ± 1 mm.

8.6.     Łamanie. Dopuszczalne odchylenie złamu od linii złamu ± 1 mm.

8.7.      W zależności od surowca i grafiki, bigowanie i łamanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Gigaprint.

8.8.      Perforacja. Dopuszczalne odchylenie perforacji od linii ± 1 mm.

8.9.     Jakość oprawy szytej. Za prawidłową oprawę szytą uznaje się taką, gdzie przesunięcia  zszywek w poziomie nie są większe niż ± 1 mm, a przesunięcia w pionie nie przekraczają 3 mm. Za prawidłową oprawę szytą uznaje się taką, w której kartki pozostaję połączone ze sobą.

8.10.   Jakość oprawy klejonej. Za nieprawidłowe wykonanie klejenia uważa się, gdy:

8.10.1.      klej jest nierównomiernie rozłożony na całej długości grzbietu,

8.10.2.      klej wypływa na strony egzemplarza,

8.10.3.      klejenie boczne jest za szerokie i klej wypływa poza linię big bocznych.

8.11.   Prawidłowo wykonana oprawa klejona jest wtedy, gdy jesteśmy stanie potrząsać z umiarkowaną siłą książką chwytając za pojedynczą stronę  nie powodując wyrwania kartki z grzbietu.

8.12.   Foliowanie. Prawidłowo położona folia jest w tedy gdy pomiędzy folią a arkuszem nie powstają pęcherzyki powietrza.

8.13.   Pasowanie kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.

9.             PRZYGOTOWANIE PLIKU

Poniżej opis jak należy przygotować pliki do druku w Gigaprint. Podane informacje mają na celu przybliżenie naszym klientom wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów do arkuszowego druku cyfrowego. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pomoże spełnić oczekiwania Klienta odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu.

9.1.       W każdej pracy nie zaleca się dodawanie znaków formatu netto.

9.2.       Wszystkie strony należy przygotować w jednakowej orientacji i takim samym formacie.

9.3.       W plikach przeznaczonych do impozycji nie należy stosować skal densytometrycznych.

9.4.       Przy Produktach wielostronicowych, kolejne strony powinny być przygotowane w taki sam sposób: ten sam format, wycentrowane względem środka i ponumerowane (w jednym pliku wraz z wakatami).

9.5.       Rozkładówki należy traktować jako osobne strony, w osobnym pliku.

9.6.       W przypadku oprawy szytej zeszytowo liczba stron musi być podzielna przez 4.

9.7.       W przypadku prac niezawierających paginacji oraz prac niestandardowych należy dołączyć makietę.

9.8.       W przypadku sztancowania w projekcie należy nanieść linie wykrawania kolorem dodatkowym, nadrukowanym.

9.9.      Jeżeli w projekcie przewidziany jest lakier UV, należy dostarczyć plik z warstwą nazwaną UV, na której znajduje się kolor dodatkowy zdefiniowany jako UV – z zaznaczoną opcją Wypełnienie druku.

9.10.      Jeżeli w projekcie przewidziany jest druk kolorem białym, należy dostarczyć plik z warstwą nazwaną White, na której znajduje się kolor dodatkowy zdefiniowany jako White – z zaznaczoną opcją Wypełnienie druku.

9.11.      Wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 3 mm od formatu netto publikacji. Jednocześnie zalecamy zachowanie 5 mm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich równoległych do krawędzi strony, np. ramki).

9.12.       Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spadu.

9.13.      Czcionki powinny zostać osadzone w dokumencie PDF. Można także zamienić je na krzywe.

9.14.      Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:

– dla krojów jednoelementowych 6 pkt,

– dla krojów dwuelementowych 7 pkt.

9.15.      Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:

– dla krojów jednoelementowych 8 pkt,

– dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

9.16.   Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt.

9.17.   Linie wykonane w kontrze lub więcej niż jednym kolorem powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.

9.18.   Czarne teksty powyżej 24 pkt. Mogą być wykonywane z czterech kolorów.

9.19.   W przypadku prac w oprawie klejonej na wewnętrznej stronie okładki powinno być wykonane wybranie w grafice do białego na grubość grzbietu. Wybranie to należy dodatkowo przedłużyć o 3 mm w każdą ze stron.

9.20.   Przy oprawie zeszytowej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony (z powodu grubości grzbietu). Gigaprint koryguje na etapie montażu położenie stron, kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, tym więcej im pagina jest bliższa środka egzemplarza. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę opcję.

9.21.   Rozdzielczość grafik projektu powinna wynosić 300 dpi, minimalna dopuszczalna rozdzielczość wynosi 150dpi.

9.22.   Maksymalna wartość TIL nie powinna być wyższa niż: 300%.

9.23.   Nie należy budować obszarów czarnej apli tylko z czarnego, ale też maksymalna wartość TIL w przypadku koloru czarnego nie powinna być większa niż 220%.

9.24.   W celu uzyskania neutralnego odcienia czerni najlepiej dobrać składowe kolorów: C-40%, M-30%, Y-30%, K-100%.

9.25.   Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK. Nie należy przesyłać prac w innych przestrzeniach barwnych. Konwersja do przestrzeni CMYK powinna zostać wykonana z zastosowaniem ogólnodostępnych profili ICC, zgodnych z zaleceniami normy ISO 12647-2.

9.26.   Jeżeli w pracy użyte są kolory dodatkowe, należy dołączyć taką informację.

9.27.   Czarne elementy graficzne i teksty powinny zostać przygotowane z włączoną opcją nadruku.

9.28.   Ze względu na niedoskonałości druku cyfrowego, wydruk próbny może nie oddawać w 100% barw uzyskanych na arkuszu. Zależne jest to przede wszystkim od rodzaju danej barwy oraz ułożenia poszczególnych barw na arkuszu.

9.29.   Druki uszlachetniane lakierami UV lub foliowane zmieniają swoją barwę w stosunku do arkusza nieuszlachetnionego.

9.30.   Gigaprint zawsze sprawdza poprawność przekazanych przez klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone.

9.31.   Gigaprint nie archiwizuje plików wgranych przez Klienta. Pliki przesłane do zleceń mogą zostać usunięte przez Gigaprint po 30 dniach od dnia zrealizowania zamówienia lub po 30 dniach od chwili odstąpienia od umowy.

10.           REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

10.1.    Gigaprint ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktu bez wad.

10.2.   Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności produktu z treścią zamówienia niezwłocznie po dostarczeniu produktu. W przypadku wystąpienia wad produktu, Klient ma prawo złożenia reklamacji.

10.3.   Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem „reklamacje” znajdujący się w Panelu Klienta oraz wysłanie go na adres dok@gigaprint.pl.

10.4.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zakres żądania reklamacyjnego oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

10.5.   Klient obowiązany jest do zgłoszenia wad produktu niezwłocznie po ich wykryciu.

10.6.   Gigaprint zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy.

10.7.        Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:

10.7.1.      wydruk materiałów z błędnie przygotowanych plików pod względem treści,

10.7.2.      wydruk materiałów przygotowanych do druku niezgodnie ze specyfikacją przygotowania pliku opisaną w pkt. 9,

10.7.3.      różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem a obrazem wyświetlanym na monitorze. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji,

10.7.4.      opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Użytkownika,

10.7.5.      opóźnienia w terminie realizacji wynikające z awarii maszyn i urządzeń Zleceniobiorcy, którym Zleceniobiorca nie mógł zapobiec pomimo zachowania należytej staranności oraz opóźnienia wynikające z działania siły wyższej, odstępstwa jakościowe, jeżeli przynajmniej 95% materiałów posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji opisanym w specyfikacji jakościowej produktu (pkt. 8).

10.8.   W przypadku każdej rozpatrywanej reklamacji Drukarnia żąda od Klienta zwrotu całości nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

10.9.   Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

10.10.   Uszkodzenia mechaniczne powinny być zgłaszane w dniu dostarczenia towaru. Przez uszkodzenie mechaniczne na Produkcie rozumie się: rysy, zagięcia, wygniecenia, roztarganie, zalanie.

11.         POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1.   Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

11.2.   Ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania rzeczy przez Gigaprint przewoźnikowi. Gigaprint nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu od chwili oddania jej do przewoźnika, a także za opóźnienia w przewozie przesyłki.

11.3.   Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W razie wykrycia uszkodzenia Produktu, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest do dokonania czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.4.   Odpowiedzialność Gigaprint w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Gigaprint ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

12.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.   Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z zachowaniem zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.2.   Regulamin niniejszy może ulec zmianie w każdym czasie z powodu zmiany okoliczności, w szczególności zmiany przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy, adresu Gigaprint itp. Zmiany regulaminu nie będą stosowane do umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

12.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.